ชื่อ-สกุล : ม.ประสบสุข ปราชญากุล

สังกัดหน่วยงาน : งานสุขอนามัย , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...