ชื่อ-สกุล : มิสพรเพ็ญ ศาลาน้อย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , งานประกันคุณภาพการศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา )

more...