ชื่อ-สกุล : มิสวาสนา ตนานนท์ชัย

สังกัดหน่วยงาน : งานยานพาหนะ , งานรักษาความปลอดภัย , งานประชาสัมพันธ์ , งานอาคารสถานที่ , งานเบเกอรี่ , งานสาธารณูปโภค , งานร้านค้าสวัสดิการ , งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานสารบรรณ , งานสุขอนามัย , งานโภชนาการ , งานประกันคุณภาพการศึกษา , งานอภิบาล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต เอกการประถมศึกษา ( มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ )

more...