ชื่อ-สกุล : ม.สมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์

สังกัดหน่วยงาน : งานวิจัยและพัฒนา , งานนิเทศการสอน , งานวัดและประเมินผล , งานหลักสูตรการสอน , งานอภิบาล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง )

more...