ชื่อ-สกุล : มิสเสาวคนธ์ อู่วิเชียร

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ.ศิลปศึกษา ( วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา )

more...