ชื่อ-สกุล : มิสรัดดาวรรณ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา

สังกัดหน่วยงาน : งานสัมพันธ์ชุมชน , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานกีฬา , งานดนตรีและการแสดง , งานสภานักเรียน , งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก , งานบริหารแผนกกิจกรรม , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน , งานระเบียบวินัย , งานระดับชั้น , งานบริหารแผนกปกครอง , งานรักษาความปลอดภัย , งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน , งานวิจัยและพัฒนา , งานตรวจสอบการเงิน , งานพัสดุครุภัณฑ์ , งานนโยบายและแผน , งานประกันคุณภาพการศึกษา , งานทรัพยากรมนุษย์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...