ชื่อ-สกุล : ม.สงคราม นิคมไพบูลย์

สังกัดหน่วยงาน : งานกีฬา , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน , งานระดับชั้น , งานระเบียบวินัย , งานบริหารแผนกปกครอง , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีครุศาสตร์ บัณฑิตเอก อุตสาหกรรมศิลป์ ( วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี )

more...