ชื่อ-สกุล : มิสเกษรา เกิดมงคล

สังกัดหน่วยงาน : งานระเบียบวินัย , งานระดับชั้น , งานบริหารแผนกปกครอง , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานตรวจสอบการเงิน , งานจัดซื้อ , งานสัมพันธ์ชุมชน , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานกีฬา , งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก , งานสภานักเรียน , งานบริหารแผนกกิจกรรม , งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน , งานการเงินและบัญชี , งานรักษาความปลอดภัย , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน , งานนโยบายและแผน , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , งานทรัพยากรมนุษย์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...