ชื่อ-สกุล : มิสดาริกา กลิ่นอบเชย

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับชั้น , งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ( สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ )

more...