ชื่อ-สกุล : มิสพาวณี เพ็ชรแก้วนุ้ย

สังกัดหน่วยงาน : งานสุขอนามัย , งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บันฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ )

more...