ชื่อ-สกุล : มิสสุภี วงศ์พลับ

สังกัดหน่วยงาน : งานรถรับ - ส่ง , งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( สถาบับราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา )

more...