ชื่อ-สกุล : มิสภัตชนัน สุขผึ้ง

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บรรณารักษ์ศาสตร์ ( ว.ค.เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ พระบรมราชูปถัมภ์ )

more...