ชื่อ-สกุล : มิสเพ็ญฤดี เพ็ชรประไพ

สังกัดหน่วยงาน : งานจัดซื้อ , งานดนตรีและการแสดง , งานสัมพันธ์ชุมชน , งานเบเกอรี่ , งานโภชนาการ , งานสุขอนามัย , งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานประกันคุณภาพการศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วุฒิครุศาสตบัณฑิตเอกการศึกษาปฐมวัย ( สถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา )

more...