ชื่อ-สกุล : มิสธัญพร วงษ์สว่าง

สังกัดหน่วยงาน : งานสัมพันธ์ชุมชน , งานดนตรีและการแสดง , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต เอกนาฏศิลป์ ( วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา )

more...