ชื่อ-สกุล : ม.ไพรินทร์ กล่อมสกุล

สังกัดหน่วยงาน : งานสัมพันธ์ชุมชน , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.บ.ดุริยางคศาสตร์(สากล) ( มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร )

more...