ชื่อ-สกุล : มิสชุทิมา มุ่ยฮะสูญ

สังกัดหน่วยงาน : งานสัมพันธ์ชุมชน , งานสุขอนามัย , งานประกันคุณภาพการศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศึกษา ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ )

more...