ชื่อ-สกุล : ม.ประจักษ์ ศรีภักดี

สังกัดหน่วยงาน : งานกีฬา , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การฝึกและการจัดการกีฬา ( วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชลบุรี(ภาคสมทบ)มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา )

more...