ชื่อ-สกุล : มิสวีณา นิ่มเรือง

สังกัดหน่วยงาน : งานนิเทศการสอน , งานวัดและประเมินผล , งานหลักสูตรการสอน , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master of Arts ( Sheffield Hallam University )

more...