ชื่อ-สกุล : มิสวัชรี เรืองศิริ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ , งานวิจัยและพัฒนา , งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

more...