ชื่อ-สกุล : ม.สุรัตน์ มูลชัยสุข

สังกัดหน่วยงาน : งานวิจัยและพัฒนา , งานนิเทศการสอน , งานวัดและประเมินผล , งานหลักสูตรการสอน , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...