ชื่อ-สกุล : มิสเปรมฤดี ศรีสุนารถ

สังกัดหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ , งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน , งานกิจการพิเศษ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิชาชีพครู ( สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ )

more...