ชื่อ-สกุล : มิสอมรรักษ์ เจริญศรี

สังกัดหน่วยงาน : งานกีฬา , งานสุขอนามัย , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : สาขาการประถมศึกษา ( มหาวิทยาลัยราชภัฏ )

more...