ชื่อ-สกุล : มิสอำนวยพร ตอรบรัมย์

สังกัดหน่วยงาน : งานตรวจสอบการเงิน , งานสัมพันธ์ชุมชน , งานดนตรีและการแสดง , งานการเงินและบัญชี , งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน , งานกิจการพิเศษ , งานประชาสัมพันธ์ , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ )

more...