ชื่อ-สกุล : มิสอำนวยพร ตอรบรัมย์

สังกัดหน่วยงาน : งานดนตรีและการแสดง , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน , งานตรวจสอบการเงิน , งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน , งานประชาสัมพันธ์ , งานการเงินและบัญชี , งานกิจการพิเศษ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ )

more...