ชื่อ-สกุล : มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์

สังกัดหน่วยงาน : งานสอนเสริม , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , งานประกันคุณภาพการศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

more...