ชื่อ-สกุล : มิสสุภัทรา ชินะกรติเมธ

สังกัดหน่วยงาน : งานเบเกอรี่ , งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ )

more...