ชื่อ-สกุล : มิสวีนา ซอดี

สังกัดหน่วยงาน : งานวิจัยและพัฒนา , งานนิเทศการสอน , งานห้องสมุด , งานวัดและประเมินผล , งานหลักสูตรการสอน , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกภาษาไทย ( สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ )

more...