ชื่อ-สกุล : ม.เวสารัช บัวเจริญ

สังกัดหน่วยงาน : งานกีฬา , งานวิจัยและพัฒนา , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : พลศึกษา ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร )

more...