ชื่อ-สกุล : มิสสาวิตรี คงวิมล

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจการพิเศษ , งานทะเบียนสถิติ , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานประกันคุณภาพการศึกษา , งานอภิบาล , งานทรัพยากรมนุษย์ , งานวงโยธวาทิต

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ )

more...