ชื่อ-สกุล : มิสกันยารัตน์ นามแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : งานรถรับ - ส่ง , งานระดับชั้น , งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจ ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ )

more...