ชื่อ-สกุล : มิสสุพัตรา คงคาสวัสดิ์

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับชั้น , งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานรถรับ - ส่ง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา )

more...