ชื่อ-สกุล : มิสนพวรรณ พลอินทร์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น , งานรถรับ - ส่ง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ )

more...