ชื่อ-สกุล : มิสสุพัตรา แสงสว่าง

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับชั้น , งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานรถรับ - ส่ง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ )

more...