ชื่อ-สกุล : มิสทัศนีย์ ยันตะศรี

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น , งานรถรับ - ส่ง , งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( สถาบันราชภัฏราชนคริทร์ )

more...