ชื่อ-สกุล : ม.ธัชพงศ์ แย้มเกษร

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานกีฬา , งานตรวจสอบการเงิน , งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน , งานพัสดุครุภัณฑ์ , งานการเงินและบัญชี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...