ชื่อ-สกุล : มิสหทัยชนก วงศ์พลับ

สังกัดหน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี , งานธนาคารโรงเรียน , งานตรวจสอบการเงิน , งานพัสดุครุภัณฑ์ , งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ )

more...