ชื่อ-สกุล : มิสกัญพัชร์ ทรัพย์เจริญ

สังกัดหน่วยงาน : งานตรวจสอบการเงิน , งานโภชนาการ , งานรักษาความปลอดภัย , งานยานพาหนะ , งานจัดซื้อ , งานดนตรีและการแสดง , งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน , งานสุขอนามัย , งานร้านค้าสวัสดิการ , งานเบเกอรี่ , งานสาธารณูปโภค , งานอาคารสถานที่ , งานสัมพันธ์ชุมชน , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานพัสดุครุภัณฑ์ , งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน , งานการเงินและบัญชี , งานธนาคารโรงเรียน , งานกิจการพิเศษ , งานบริหารแผนกกิจกรรม , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสภานักเรียน , งานนโยบายและแผน , งานประกันคุณภาพการศึกษา , งานทรัพยากรมนุษย์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ )

more...