ชื่อ-สกุล : มิสรินทร์ลภัส ฉัตรธรรมศักดิ์

สังกัดหน่วยงาน : งานร้านค้าสวัสดิการ , งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี )

more...