ชื่อ-สกุล : มิสขัตติยา ถีระพงษ์

สังกัดหน่วยงาน : งานรถรับ - ส่ง , งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี )

more...