ชื่อ-สกุล : ภ.เกรียงศักดิ์ มายอด

สังกัดหน่วยงาน : งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ , งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน , งานพัสดุครุภัณฑ์ , งานกิจการพิเศษ , งานนโยบายและแผน , งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ , งานทรัพยากรมนุษย์ , งานวงโยธวาทิต

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฎนครปฐม )

more...