ชื่อ-สกุล : มิสนาฏยา กลิ่นขจร

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น , งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานรถรับ - ส่ง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ )

more...