ชื่อ-สกุล : ภ.ภานุวัฒน์ เหมือนทับ

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ , งานนโยบายและแผน , งานอภิบาล , งานวงโยธวาทิต , งานทรัพยากรมนุษย์ , งานประชาสัมพันธ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( วิทยาลัยแสงธรรม )

more...