ชื่อ-สกุล : ภ.ภานุวัฒน์ เหมือนทับ

สังกัดหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ , งานนโยบายและแผน , งานอภิบาล , งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ , งานทรัพยากรมนุษย์ , งานวงโยธวาทิต

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( วิทยาลัยแสงธรรม )

more...