ชื่อ-สกุล : นายวุฒิศักดิ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( โรงเรียนวัดสาวชะโงก )

more...