ชื่อ-สกุล : มิสพรพนา แสงจันทร์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจ ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรื )

more...