ชื่อ-สกุล : มิสสุพัตรา แสงสว่าง

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานสุขอนามัย , งานโภชนาการ , งานร้านค้าสวัสดิการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ )

more...