ชื่อ-สกุล : มิสสุพรรษา ชัยสงคราม

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , งานนิเทศการสอน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ )

more...