ชื่อ-สกุล : มิสณปภัช กีรติรณกรกุล

สังกัดหน่วยงาน : งานสารบรรณ , งานประชาสัมพันธ์ , งานสัมพันธ์ชุมชน , งานกีฬา , งานดนตรีและการแสดง , งานสภานักเรียน , งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก , งานบริหารแผนกกิจกรรม , งานระดับชั้น , งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ )

more...