ชื่อ-สกุล : มิสสาวิตรี คงวิมล

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานทรัพยากรมนุษย์ , งานกิจการพิเศษ , งานประกันคุณภาพการศึกษา , งานอภิบาล , งานทะเบียนสถิติ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ )

more...