ชื่อ-สกุล : มิสดารารัตน์ แตงแย้ม

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กำลังศึกษาต่อปริญญาตรี ( หมาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา )

more...